Sanatsal yaratma sürecinde estetik kaygının işlevi

2015

Sanatsal yaratma sürecinde estetik kaygının işlevi / Function of aesthetic concern in the artistic creation process
Yazar:SEDAT GÖKÇE

Sanatsal yaratma sürecinde estetik kaygının işlevini araştırdığımız çalışmamızda, sanatsal yaratma süreci,yaratıcılık, sanat, sanatçıve sanat eseriestetikboyutlarıyla incelenmiştir. Birinci bölümde, sanat ve estetiğin tarihsel süreciyle ilgili bilgi verilmiş, sonra çalışmanın konusu, problemi, amacı, önemi, yöntemi, sayıltıları ve sınırlılıkları açıklanmıştır. İkinci bölümde, tezin kavramsal çerçevesiyle ilgili estetik ve güzele yönelik tanımlar ve görüşler tarihsel bir pencereden verilmiştir. Ayrıca estetik ve kavramsal sorgulama olmadan yapılan üretimler sonucu ortaya çıkan ''kiç'' kavramı da sorgulanmıştır. Daha sonra kaygı kavramı estetik ve sanatla ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Bununla birlikte sanat, yaratıcılık ve sanatsal yaratma süreci çağdaş sanat bağlamıyla tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. Bu çalışma iç içe geçmiş tek durum desenine dayalı, nitel türde yapılmış durum çalışmasıdır. Araştırma verileri görüşme tekniğiyle elde edilerek içerik analizi yöntemiyle kod ve temalara dönüştürülüp uzman kontrolünde analiz edilmiştir. Daha sonra bu tema ve kodlar alt problemler doğrultusunda tablolara dönüştürülerek çözümlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü ve son bölüm olan beşinci bölümde, öncelikle Denizli ili çalışma grubu üzerinden amaçlı seçki yapılarak oluşturulan 4 gruptaki 12 görüşmeciden elde edilen bulguların analizleri verilmiş, sonra da bu analizler neticesinde çıkan sonuçlar, problem cümlesi ve alt problemler bağlamında tartışılarak beşinci bölümde toplam 23 öneri olarak sunulmuştur. Ayrıca, yaratma sürecinin özünü, samimiyetini, akışını, yoğunluğunu, duygusunu, anlığını kaybetmeden yapılan estetik sorgulama ve kaygılanmanın sanatsal yaratılar için olumlu bir etkisinin olduğu da bu çalışma ile ortaya konulmuştur. Son olarak bu çalışmayla ifade edilmiştir ki; estetik kaygı salt estetiği değil kavramıyla birlikte dönüşen bir sanatsal yaratma sürecini işaret eder. Kavram ve temanın daha etkili biçim bulması estetik sorgulama ile mümkündür. Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatsal Yaratma, Estetik, Estetik Kaygı, Kiç

<

>